Kurs Shiatsu, Shantala, SPA Wallness, dietetyk > Urząd PracyDzisiaj jest 14-12-2018 godzina 1:54:40

Urząd Pracy

 
 
 
 
 Najpopularniejsze w naszym kraju są bez wątpienia kursy i szkolenia organizowane przez Urząd Pracy. Są one przeznaczone dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, pracowników po 45. roku życia oraz pewnej grupy osób poszukującej nowej pracy.

Aby dostać się na kurs z Urzędu Pracy należy udać się do placówki odpowiedniej miejscu zameldowania i dowiedzieć się, jakie szkolenia są akurat dostępne w ofercie. Najczęściej urzędy organizują kursy dość ogólne, np. komputerowy czy sekretarski, ale można również wziąć udział np. w kursie obsługi maszyn, fryzjerski czy kosmetycznym.

Udział w kursie z Urzędu Pracy jest bezpłatny. Jego koszty – z Funduszu Pracy – pokrywa starosta. Przeciętnie trwa on ok. 30 godzin w tygodniu. Może trwać do 6 miesięcy, w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych - do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nawet do 24 miesięcy.

Również starosta – za pośrednictwem Urzędu Pracy – kieruje na szkolenia. Jeżeli ktoś odmówi w nim udziału lub go nie ukończy, straci status osoby bezrobotnej i odzyska go dopiero po 90 dniach. W przypadku drugiej odmowy okres utraty statusu bezrobotnego wynosi 180 dni, a w przypadku trzeciej i kolejnych – 270 dni.

Bezrobotnemu w okresie odbywania kursu z Urzędu Pracy przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120 % zasiłku, czyli 890,60 zł brutto. Stypendium wypłacane jest w pełnej wysokości pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Warto pamiętać, że podczas odbywania kursu z Urzędu Pracy i jednoczesnego pobierania stypendium, bezrobotnemu nie przysługuje prawo pobierania zasiłku. Od stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

AF
Fot. HuBar, GNU FDL, Wikipedia.org